داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

متفرقه از موسیقی

۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تاثیرات موسیقی روی ذهن

تاثیرات موسیقی روی ذهن در آغاز به ما یادآور می شود که قرن هاست که موسیقی در کنار مردمان دنیا…