داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

مصاحبه ها

۲ مرداد ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : هستی دولت آبادی

 1,942 بازدید کلی,  155 بازدید امروز

 1,942 بازدید کلی,  155 بازدید امروز این قسمت: هستی دولت آبادی (هنرجوی آکاردئون و پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۲ مرداد ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : رژینا نیکنام

 1,749 بازدید کلی,  155 بازدید امروز

 1,749 بازدید کلی,  155 بازدید امروز این قسمت: رژینا نیکنام (هنرجوی آکاردئون و پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۶ تیر ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : پارمین واضح

 3,673 بازدید کلی,  1 بازدید امروز

 3,673 بازدید کلی,  1 بازدید امروز گفتگو با هنرجویان موفق این قسمت: پارمین واضح (هنرجوی آکاردئون و پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۶ تیر ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : آریانا متقی

 2,659 بازدید کلی

 2,659 بازدید کلی گفتگو با هنرجویان موفق این قسمت: آریانا متقی (هنرجوی پیانو و سلفژ و صداسازی پاپ در آکادمی داریوش…