داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

مصاحبه ها

۱۱ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : سارینا شریعت خواه

 4,585 بازدید کلی,  1 بازدید امروز

 4,585 بازدید کلی,  1 بازدید امروز این قسمت: سارینا شریعت خواه (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : دینا مسلمی

 3,870 بازدید کلی,  1 بازدید امروز

 3,870 بازدید کلی,  1 بازدید امروز این قسمت: دینا مسلمی (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : تارا نوری

 2,870 بازدید کلی,  1 بازدید امروز

 2,870 بازدید کلی,  1 بازدید امروز این قسمت: تارا نوری (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : نیکا نوری

 1,547 بازدید کلی,  1 بازدید امروز

 1,547 بازدید کلی,  1 بازدید امروز این قسمت: نیکا نوری (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)