داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

مصاحبه ها

۱۱ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : سارینا شریعت خواه

 4,649 بازدید کلی

 4,649 بازدید کلی این قسمت: سارینا شریعت خواه (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : دینا مسلمی

 3,927 بازدید کلی

 3,927 بازدید کلی این قسمت: دینا مسلمی (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : تارا نوری

 2,919 بازدید کلی

 2,919 بازدید کلی این قسمت: تارا نوری (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : نیکا نوری

 1,596 بازدید کلی

 1,596 بازدید کلی این قسمت: نیکا نوری (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)