آکادمی داریوش نخشبی
آموزش موسیقی حضوری و آنلاین
آکادمی داریوش نخشبی
آموزش موسیقی حضوری و آنلاین

مصاحبه ها

۹ مرداد ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : آریا دولت آبادی

این قسمت: آریا دولت آبادی (هنرجوی آکاردئون در آکادمی داریوش نخشبی)

۲ مرداد ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : هستی دولت آبادی

این قسمت: هستی دولت آبادی (هنرجوی آکاردئون و پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۲ مرداد ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : رژینا نیکنام

این قسمت: رژینا نیکنام (هنرجوی آکاردئون و پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۶ تیر ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : پارمین واضح

گفتگو با هنرجویان موفق این قسمت: پارمین واضح (هنرجوی آکاردئون و پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)