آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

اجراهایی از هنرجویان کلاس آکاردئون

چند نمونه از اجراهای هنرجویان خوب کلاس آکاردئون نخشبی آکادمی