آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

نوشته های بلاگ

گفتگو با هنرجویان موفق : پارمین واضح

گفتگو با هنرجویان موفق : پارمین واضح

گفتگو با هنرجویان موفق

این قسمت: پارمین واضح (هنرجوی آکاردئون و پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید