آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

آکادمی داریوش نخشبی

آموزش آکاردئون

آموزش پیانو

آموزش سلفژ و صداسازی و آواز پاپ

مصاحبه با هنرجویان موفق

۱۱ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : سارینا شریعت خواه

این قسمت: سارینا شریعت خواه (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : دینا مسلمی

این قسمت: دینا مسلمی (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : تارا نوری

این قسمت: تارا نوری (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : نیکا نوری

این قسمت: نیکا نوری (هنرجوی پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)