داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

داریوش نخشبی

موزیسین

مدرس

آکاردئون، پیانو، سلفژ و صداسازی

مصاحبه با هنرجویان موفق

۹ مرداد ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : آریا دولت آبادی

 6,670 بازدید کلی

 6,670 بازدید کلی این قسمت: آریا دولت آبادی (هنرجوی آکاردئون در آکادمی داریوش نخشبی)

۲ مرداد ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : هستی دولت آبادی

 7,200 بازدید کلی

 7,200 بازدید کلی این قسمت: هستی دولت آبادی (هنرجوی آکاردئون و پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۲ مرداد ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : رژینا نیکنام

 6,079 بازدید کلی

 6,079 بازدید کلی این قسمت: رژینا نیکنام (هنرجوی آکاردئون و پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)

۶ تیر ۱۴۰۰ گفتگو با هنرجویان موفق : پارمین واضح

 3,907 بازدید کلی

 3,907 بازدید کلی گفتگو با هنرجویان موفق این قسمت: پارمین واضح (هنرجوی آکاردئون و پیانو در آکادمی داریوش نخشبی)